SEGON CONCURS FOTOGRÀFIC MERCAPALMA 2018

2a Edició concurs fotogràfic Mercapalma: “FOCALITZA”

  1. Participants.-

Podran concórrer a aquest certamen fotogràfic totes les persones que hoo desitgin, residents a Mallorca.

  1. Temàtica.-

Producte local: imatges enteses lliurement pel seu autor que tenguin com a referència els productes agroalimentaris (frescs o processats) procedents de les Illes Balears.

  1. Característiques de las fotografies.-

Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites no havent estat presentades i/o premiades en altres certamens.

Les imatges podran ser en color o blanc i negre. Les fotografies es presentaran en format (.JPG) amb una resolució mínima de 300 ppp i unes mides mínimes de 18×24 cm.

El pes de l’arxiu no haurà de superar els 10 Mb.

Cada participant podrà presentar fins un màxim de cinc fotografies. El contingut de les fotografies necessàriament estarà relacionat amb el tema del concurs.

Les fotografies hauran de ser propietat de l’autor que les presenti al certamen.

L’organització podrà demanar l’arxiu (.RAW) de las fotografies que siguin finalistes.

4.- Forma de presentació i enviament.-

Per participar en el concurs, els interessats s’hauran d’inscriure prèviament enviant les seves dades (nom, telèfon, DNI, correu electrònic) a concurso@mercapalma.es i enviar els seus treballs abans del 30 d’octubre de 2018 al correu electrònic concurso@mercapalma.es conjuntament amb les següents dades:

    • Fotografies. Es farà constar el títol de l’obra i autor a cada una.
  • Telèfon i correu de contacte
  • Autorització (per exhibició i/o publicació de les fotografies)

Exemple:  

Jo (nom) amb DNI/NIE (número) autoritzo Mercapalma, S.A., a fer ús de les imatges presentades por mi en el 2n CONCURS DE FOTOGRAFIA DE MERCAPALMA per a futures publicacions i/o exhibicions d’aquestes.

Les obres presentades pasaran a ser propietat de Mercapalma, S.A., qui podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals, artístiques o publicitàries, citant sempre el meu nom (el nom de l’autor); atenint-se, en tot cas, a allò que disposa la Ley de Propiedad Intelectual.

Em comprometo a recollir els premis a l’acte d’inauguració de l’exposició que amb motiu del certamen es realitzarà en el saló d’actes de Mercapalma, i la data del qual em serà comunicada. En el cas excepcional i justificat de no poder assistir a l’acte, podré anomenar una persona per recollir el premi en el meu lloc.

Firma  (nom)

5.- Jurat.

El jurat serà designat por Mercapalma entre persones competents en l’art fotogràfic i/o artístic. El jurat es reserva el dret de la interpretació de las Bases del present concurs i de resolució dels casos no contemplats, d’acord amb el seu millor criteri.

La decisió del jurat es farà pública el dia 16 de novembre de 2018 i serà inapel·lable.

Es farà pública la decisió del jurat mitjançant anunci en pàgina web i/o xarxes socials del nom dels participants premiats. El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis que s’estableixen en el següent apartat, si els treballs presentats no reunissin, al seu criteri, les mèrits suficients.

6.- Premis.- S’estableixen els següents premis:

1er Premi

Càmara Réflex valorada en 450€

2n Premi

Càmara Instantànea valorada en 180€

Finalistes

Lot de producte local valorat en 40€

  • No podran recaure dos premis en una mateixa fotografia.

7.- Observacions.-

Les obres premiades passaran a ser propietat de Mercapalma, S.A., qui les podrà utilitzar posteriorment amb finalitats culturals, artístiques o publicitàries, citant sempre el nom de l’autor; atenint-se, en tot cas, a allò que disposa la Ley de Propiedad Intelectual.

Els autors premiats es comprometen a recollir els premis a l’acte d’inauguració de l’exposició que amb motiu del certamen es realitzarà en el saló de’actes de Mercapalma, i la data del qual es comunicarà als premiats. En el cas excepcional i justificat de no poder assistir a l’acte, el premiat podrà nomenar una persona en el seu lloc per recollir el premi.

No seran admeses les fotografies amb una resolució menor de 300 ppp.

Totes les fotografies presentades hauran d’estar lliures de drets a tercers.

Totes aquelles fotografies que no compleixin algun dels requisits establits en les presents bases quedaran desqualificades.

La simple participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases reguladores del concurs.

Mercapalma, 14 de setembre de 2018