POLÍTIQUES INTERNES

Sostenibilitat mediambiental

A través d’accions encaminades a reduir l’impacte ambiental, derivades de la nostra activitat i la dels clients que operen dins Mercapalma.

Parc Verd:
L’any 2007, i després de dos anys de negociacions amb els majoristes del mercat, es va implantar el Parc Verd de MERCAPALMA, amb la participació del Consell Insular i d’Emaya. El Parc Verd és la part visible d’un canvi radical en la forma de concebre i tractar els residus a MERCAPALMA, passant de generar l’any 2006, 1.304 Tm de residus, tots ells destinats a ser incinerats, a entregar l’any 2016 772.310 Tm, de les quals 493.060 Tm es varen incinerar.

S’estima que el 2016, el conjunt d’operadors del mercat han estalviat un import global proper als 130.000 €.

Eficiència energètica:
S’han realitzat millores i inversions en les instal·lacions, per tal de reduir els consums de MERCAPALMA, fonamentalment en enllumenat, substituint els llums d’incandescència per tecnologia LED.

Selecció del personal

Recolzam la selecció de persones que compleixin plenament amb la capacitació/experiència que les responsabilitats exigeixen i en igualtat de condicions amb un altre/a candidat/a es trobin entre els col·lectius identificats com de «difícil» accés a la feina:

– Col·lectius en risc d’exclusió.

– Persones amb alguna discapacitat física o psíquica que no impedeixi complir les funcions del seu lloc de feina.

– Persones majors de 50 anys.

Suport al voluntariat

Fomentam l’exercici d’accions socials per part del personal de Mercapalma. Facilitam la flexibilitat horària al personal de Mercapalma que desenvolupi tasques de voluntariat en ONGs, en el Banc d’Aliments, etc. i que necessitin puntualment per a campanyes concretes i degudament justificades i documentades, poder modificar algunes hores del seu horari de feina habitual, facilitant la conciliació dels horaris amb la campanya en qüestió.

Codi de conducta i principis ètics

L’any 2012 es va elaborar un codi de conducta i posteriorment es va designar un Comitè de Conducta a MERCAPALMA que té com a missió definir les responsabilitats de l’empresa cap als seus grups d’interès i la conducta que l’empresa espera dels seus empleats. Recull les normes d’actuació que serveixen de guia a tots els membres de l’organització per actuar conforme a principis bàsics professionals alineats amb els valors explícits de l’empresa.

Pla d’igualtat

Des de l’any 2011 MERCAPALMA té implantat un Pla d’igualtat que pretén, a més de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria d’igualtat efectiva entre homes i dones (LO 3/2007), aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raons de sexe com a via per a promoure un bon clima laboral que millori la satisfacció de les persones.
La política de qualitat de MERCAPALMA té com a finalitat assolir la plena satisfacció dels nostres grups d’interès. Per això hem creat un equip de qualitat que fa feina per aconseguir la millora contínua del nostre sistema, amb la garantia del compliment dels requisits legals als quals estam obligats.
La política de qualitat de MERCAPALMA té com a finalitat assolir la plena satisfacció dels nostres grups d’interès. Per això hem creat un equip de qualitat que fa feina per aconseguir la millora contínua del nostre sistema, amb la garantia del compliment dels requisits legals als quals estam obligats.