INDICADOR20152016
2017
2018
Parc Verd: % reciclat
36,65%
36,14%
34,2533,40
Electricitat: Kw/h consumits269.111
250.305
255.462294.938
Aigua: m3 consumits3.212*
2.483

1.8901.881

* L’elevat consum d’aigua de 2015 és conseqüència de les minves per averies a el sistema de canalització d’aigua