La responsabilitat penal en empreses agroalimentàries

Compliance en el sector agroalimentari. Reptes i oportunitats

Dimecres passat 12 de desembre, va tenir lloc en Mercapalma una xerrada sobre la responsabilitat penal en les empreses agroalimentàries.

Des del 2015, moment en què va entrar en vigor la modificació del Codi penal, les persones jurídiques seran responsables dels delictes comesos en nom o per compte d’aquestes, i en el seu profit, pels seus representants legals i administradors de fet o de dret, així com pels seus empleats, per no haver-se exercit sobre ells el degut control.

Fins ara moltes empreses i organitzacions no han reconegut la importància d’adoptar models d’aquest tipus com a part d’una gestió ètica i de RSE.

La creixent regulació del sector alimentari ha posat de manifest la necessitat per a les empreses del sector a implementar un protocol de prevenció (Corporate Compliance-CC-) a fi de minimitzar (i fins i tot eximir) l’impacte econòmic, penal i reputacional que la comissió de delictes i infraccions administratives que poguessin cometre el seu empleats i executius.

L’esdeveniment va tenir bon acolliment entre els assistents, per la qual cosa des de Mercapalma es planteja la possibilitat de crear una Guia de Compliance per a les empreses alimentàries de Mercapalma.